Four Families Through Georgia:Information about Olin Whilton