Four Families Through Georgia:Information about Missouri A. Adcock