Four Families Through Georgia:Information about Dora T. Mashburn