Four Families Through Georgia:Information about Bucky Yates