Four Families Through Georgia:Information about Ellis Crenshaw