Four Families Through Georgia:Information about William M. Yeates