Four Families Through Georgia:Information about Jemima Smith