Four Families Through Georgia:Information about Gemina (--?--)