Four Families Through Georgia:Information about Solomon B. Kirby