Four Families Through Georgia:Information about Mahalia Harrington