Four Families Through Georgia:Information about Thomas C. S. Adcock