Four Families Through Georgia:Information about Burrel Yeates