Four Families Through Georgia:Information about Ollie Mathews