Four Families Through Georgia:Information about Lawton Thomas