Four Families Through Georgia:Information about George Washington Peterson