Four Families Through Georgia:Information about C. L Milton