Four Families Through Georgia:Information about Mary Emma Whitehead