Four Families Through Georgia:Information about Estes "Buck" Yates