Four Families Through Georgia:Information about Margurite Louise Hicks