Four Families Through Georgia:Information about Josephine Johnson