Four Families Through Georgia:Information about Betty Irene Lintz