Four Families Through Georgia:Information about Kathryn Louise Yates