Four Families Through Georgia:Information about Reuben Fain