Four Families Through Georgia:Information about James B. Allison