Four Families Through Georgia:Information about Heather Yates