Four Families Through Georgia:Information about Benjamin O'Kelley