Four Families Through Georgia:Information about Elmer Otto Friday, Jr.