Four Families Through Georgia:Information about Richard Otto Friday