Four Families Through Georgia:Information about Mitchel Ann Friday