Four Families Through Georgia:Information about Washington Beauford