Four Families Through Georgia:Information about Dennis Smith