Four Families Through Georgia:Information about Daniel Smith