Four Families Through Georgia:Information about Claracy Jane O'Kelley