Four Families Through Georgia:Information about William Yeates, Jr.