Four Families Through Georgia:Information about Joseph B. W. Yeates