Four Families Through Georgia:Information about Ezekial Jackson Yeates