Four Families Through Georgia:Information about Maude Yeates