Four Families Through Georgia:Information about Poley Edward O'Kelley