Four Families Through Georgia:Information about Gladys (...?...)