Four Families Through Georgia:Information about Arthur O'Kelley