Four Families Through Georgia:Information about Julia Ann O'Kelley