Four Families Through Georgia:Information about Charles Washington O'Kelley