Four Families Through Georgia:Information about Penelope Johnson