Four Families Through Georgia:Information about Frank Tucker