Four Families Through Georgia:Information about Joel Whitehead