Four Families Through Georgia:Information about Burrell Yates