Four Families Through Georgia:Information about Lina Yates