Four Families Through Georgia:Information about Edward Capehart O'Kelley