Four Families Through Georgia:Information about John P. O'Kelley