Four Families Through Georgia:Information about James Francis O'Kelley